Έκφραση αντιρρήσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)

Σας κοινοποιούμε το κείμενο παρέμβασης του Σ.Π.Ο.Α.Κ. προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) κατά της από 7/6/2023 υπ. αριθμ. Γ-015234 αίτησης άδειας παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην οποία περιλαμβάνεται κατάληψη θαλάσσιας επιφάνειας περίπου 7.000 στρεμμάτων στον Κόλπο της Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων στον Κορινθιακό Κόλπο:

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ

Του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»

ΚΑΤΑ

Της από 7/6/2023 υπ. αριθμ. Γ-015234 αίτησης άδειας παραγωγού ηλεκτρικού ρεύματος της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»
Στις θέσεις:

ΒΑΡΔΑΛΗ, ΧΑΣΑΠΛΗ, ΠΟΥΡΝΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, ΑΜΠΕΛΙΑ, ΓΚΙΡΕΝΙΑ, ΚΟΥΒΕΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ, ΚΑΝΤΗΛΙΟ ΟΡΟΣ
Των Δήμων:

ΔΟΜΟΚΟΥ, ΘΗΒΑΙΩΝ, ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
των Περιφ. Ενοτήτων: ΒΟΙΩΤΙΑΣ,ΕΥΒΟΙΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Της Περιφέρειας: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ισχύος (MW) 11650
Μέγιστης Ισχύος (MW) 11000

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ο Σ.Π.Ο.Α.Κ. ως ΝΠΔΔ έχοντας Μέλη τους 14 Δήμους γύρω από τον Κορινθιακό Κόλπο, έχει ως κύριο στόχο την επιμέλεια του προστατευόμενου οικοσυστήματος της περιοχής (θαλάσσιο και χερσαίο) το οποίο είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000 και εξ αυτού θεμελιώνει έννομο συμφέρον για την προσβολή της ανωτέρω αιτήσεως αξιολόγησης, ως προς το τμήμα που αφορά στον Κορινθιακό Κόλπο.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα από τον γεωπληροφοριακό χάρτη

της ΡΑΕ, στην υπό εξέταση αίτηση αδειοδότησης περιλαμβάνεται κατάληψη θαλάσσιας επιφάνειας περίπου 7.000 στρεμμάτων στον Κόλπο της Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων στον Κορινθιακό Κόλπο. Περιοχή η οποία είναι ήδη επιβαρυμένη από την λειτουργία του λιμανιού στο Βαθύ της ΒΙ.ΠΕ. Θίσβης και από διάσπαρτες μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών.

Εκ του λόγου αυτού και βάσει του υπερκειμένου ευρωενωσιακού δικαίου, του εθνικού εφαρμοστικού, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών και της νομολογίας, δικαιούμεθα και υποχρεούμεθα να ασκούμε τα νόμιμα προβλεπόμενα μέτρα κατά οποιασδήποτε αλλοίωσης και καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ευθύνης μας, καθώς θίγει το συνταγματικό μας δικαίωμα στο περιβάλλον και επηρεάζει την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας.

ΛΟΓΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Την 13/7/2023 μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) λάβαμε γνώση της ανωτέρω αιτήσεως αξιολόγησης με σκοπό την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας  εντός του κύκλου υποβολής Ιουνίου 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού.

– ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Η χωροθέτηση Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών δεν υπόκειται στις πρόνοιες κανενός Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου όπου θα έπρεπε να προβλέπονται τα κριτήρια εγκατάστασης και τις περιοχές αποκλεισμού.

Επιπλέον, η χωροθέτηση και αδειοδότηση τους δεν μπορεί να γίνει πριν την ολοκλήρωση και θέσπιση του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Θαλάσσιο και Παράκτιο χώρο όπως υποχρεούται η χώρα μας, σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ΟΔΗΓΙΑ 2008/56/ΕΚ περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και για όσους τυχόν νομίμως θα προσθέσουμε και με την ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ – Να σταματήσει ΑΜΕΛΛΗΤΙ κάθε διαδικασία αξιολόγησης ως παράνομη κατά τα ανωτέρω – Να ακυρωθεί η υπ. αριθ. Γ-015234 αίτηση αξιολόγησης.

Για το Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ.

Ο Πρόεδρος

Σταμάτης Χαλβατζής

Δημοτικός Σύμβουλος Θηβαίων

You might be interested in …