Ιδρυτική πράξη

 

ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ Σ.Π.Ο.Α.Κ.:

 
 • 1. ΦΕΚ 164/τ.Β΄/17-3-1993 – Συστατική Πράξη Σ.Π.Ο.Α.Κ.
  Σελίδα 1 | Σελίδα 2
 • 2. ΦΕΚ 1947/τ.Β΄/3-10-1997 – Συμπλήρωση συστατικής Πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.
  Σελίδα 1 | Σελίδα 2
 • 3. ΦΕΚ 1712/τ.Β΄/2-8-2011 – Συμπλήρωση – τροποποίηση συστατικής Πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.
  Σελίδα 1 | Σελίδα 2
 • 4. ΦΕΚ 3182/τ.Β΄/30-12-2011 – Τροποποίηση-συμπλήρωση απόφασης Γ.Γ. Αποκ. Διοίκ. Πελοπ. περί συμπλήρωσης-τροποποίησης συστατικής πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.
  Σελίδα 1 | Σελίδα 2 | Σελίδα 3
 • 5. ΦΕΚ 4844/τ.Β΄/29-12-2017 – Συμπλήρωση συστατικής Πράξης Σ.Π.Ο.Α.Κ.   (ΕΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ)
  ΦΕΚ Β’ 4844.29-12-2017
 • 6. ΦΕΚ 1197-Β’-6.3.2023 – Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. 11425/08.03.1993 (Β’ 164) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί συστατικής πράξης Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»
  Παράταση χρονικής διάρκειας του Συνδέσμου κατά ¨πενήντα (50) χρόνια απο τη λήξη της.
  ΦΕΚ 1197-Β’-6.3.2023