Απόφαση Δ.Σ. αρ. 50-2020

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση επί του παραδοτέου “1η Τριμηνιαία Απολογιστική Αναφορά” και Τεχνική Έκθεση “Masterplan” στα πλαίσια σύμβασης με την εταιρεία Euroaction A.Ε. για την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης και διεκδίκησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 50-2020

You might be interested in …