ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αρ. 4.2024 “Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην Διαβούλευση που αφορά στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από την ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στις ΠΑΥ Β3 (Ερατεινή), Β4 (Γαλαξίδι) και Β5 (Αντίκυρα και Δίστομο)».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ     
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ                                                                  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ»                     

              Αίγιο, 25 Ιουνίου 2024

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

“Συμμετοχή του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στην Διαβούλευση που αφορά στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από την ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στις ΠΑΥ Β3 (Ερατεινή), Β4 (Γαλαξίδι) και Β5 (Αντίκυρα και Δίστομο)».

Το Δ.Σ. του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στη συνεδρίαση του στις 14/6/2024, αποφάσισε ομόφωνα να λάβει μέρος ενεργά και να καταθέσει τις ενστάσεις του στην Δημόσια Διαβούλευση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) από την ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), στις ΠΑΥ Β3 (Ερατεινή), Β4 (Γαλαξίδι) και Β5 (Αντίκυρα και Δίστομο) των Περιφερειακών Ενοτήτων Φωκίδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Διαχείρισης την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.», με δ.τ. «ΕΤ.ΑΝ.Υ.ΦΩ. Α.Ε.», η οποία παρέμεινε ανοικτή έως τις 23/6/2024.

Προς τούτο ανέθεσε σε εξειδικευμένο επιστημονικό σύμβουλο τη σύνταξη και κατάθεση τεκμηριωμένων απόψεων επί του αντικειμένου της διαβούλευσης, όπως αυτό απαιτείται από την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2001/42, τις οποίες καταθέσαμε προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υποχρέωση παρακολούθησης της διαδικασίας διαβούλευσης έως την ολοκλήρωσή της, καθώς και την παροχή διευκρινίσεων που τυχόν ζητηθούν από την αρμόδια αρχή.

Ειδικότερα, στα πλαίσια του κειμένου παρέμβασης, το οποίο ήδη απεστάλη στην ανωτέρω υπηρεσία, τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους θεωρείται ότι η ΣΜΠΕ είναι παράνομη, ήτοι:

  1. Παραβιάζεται η Οδηγία για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, καθόσον η οριοθέτηση του είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκατάσταση υδατοκαλλιεργειών.
  2. Παραβιάζεται η Οδηγία για τα ύδατα, καθόσον η ΣΜΠΕ δεν προβαίνει σε εκτίμηση των επιπτώσεων στα παράκτια ύδατα της περιοχής αναφοράς.
  3. Παραβιάζεται η Οδηγία για τη Θαλάσσια Στρατηγική, καθόσον η ΣΜΠΕ δεν προβαίνει σε αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων της περιοχής αναφοράς.
  4. Παραβιάζεται η Οδηγία για τα είδη και τους οικοτόπους, καθόσον η ΣΜΠΕ δεν προβαίνει σε εκτίμηση των επιπτώσεων στα προστατευόμενα είδη και στους προστατευόμενους οικοτόπους των τριών περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.

    Εκ του γραφείου τύπου Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ»                                             

You might be interested in …