Απόφαση Δ.Σ. αρ.1-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. οικον. έτους 2021». Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.1-2021

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.20-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. στον Τραπεζικό Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΤΕ) σύμφωνα με την […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.14-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για την παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με βάση το ΦΕΚ 164/Β’/17-3-1993 και κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.15-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Προγραμματισμός επόμενων δράσεων του Σ.Π.Ο.Α.Κ. μετά-Covid εποχή». Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.15-2021

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.16-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Έγκριση Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2020». Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.16-2021

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.17-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Παρουσίαση εικονικής περιήγησης VR 360° στα πλαίσια ανάδειξης και παρουσίασης εκδηλώσεων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για τον εορτασμό των […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.18-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Λήψη απόφασης για την διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας με βάση την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. με αρ. 37/20,  με […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.19-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Ψήφιση Προϋπολογισμού, Πίνακα Στοχοθεσίας και Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2022». Δείτε την Απόφαση […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.8-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Έγκριση κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟ-ΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο […]

Read More

Απόφαση Δ.Σ. αρ.9-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης αντικειμένου στο πλαίσιο σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την έκδοση Πιστοποιητι-κού […]

Read More