Απόφαση Δ.Σ. αρ. 12-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος χαρακτήρα των Εκτός Ημερήσιας Διατά-ξεως θεμάτων».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 12-2022

You might be interested in …