Απόφαση Δ.Σ. αρ.14-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Λήψη απόφασης για την παράταση χρονικής διάρκειας του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με βάση το ΦΕΚ 164/Β’/17-3-1993 και κατάθεση προτάσεων για τροποποίηση της συστατικής πράξης του Συνδέσμου».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.14-2021

You might be interested in …