Απόφαση Δ.Σ. αρ. 5-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Ορισμός νομίμου εκπροσώπου του Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τον αναπληρωτή του».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ. 5-2022

You might be interested in …