Απόφαση Δ.Σ. αρ.6-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Πρόταση  συνεργασίας με το Παρατηρητήριο Οδικών Αξόνων Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΠΟΑΔΕΠ) και το Πανεπιστήμιο Πατρών για δράσεις ευαισθητοποίη-σης για την προστασία των θαλασσών».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.6-2021

You might be interested in …