Απόφαση Δ.Σ. αρ.7-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παραδοτέων: α) “1η Τριμηνιαία Απολογιστική Αναφορά”, β) Τεχνική Έκθεση “Masterplan” και γ) “2η Τριμηνιαία Απολογιστική Αναφορά”, στα πλαίσια σύμβασης με την εταιρεία Euroaction A.Ε. για την παροχή υπηρεσιών εξεύρεσης και διεκδίκησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την προστασία και ορθολογική ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου».

Δείτε την Απόφαση Δ.Σ. αρ.7-2021

You might be interested in …