Απόφαση Ε.Ε. αρ.1 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Εκλογή Αντιπροέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής του
Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το χρονικό διάστημα από 5/3/2017 έως και 31/8/2019.»

Απόφαση-Ε.Ε.-αρ.-1-2017

You might be interested in …