Απόφαση Ε.Ε. αρ.2 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Ψήφιση πιστώσεων για την πραγματοποίηση προμηθειών κάλυψης αναγκών των υπηρεσιών του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ», κατά το έτος 2017»

Απόφαση-Ε.Ε.-αρ.-2-2017

You might be interested in …