Απόφαση Ε.Ε. αρ. 4-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Κατάρτιση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Oικονομικού έτους 2022».

Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 4-2022

You might be interested in …