Απόφαση Ε.Ε. αρ.5 – 2017

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» με αντικείμενο: «Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» οικονομικού έτους 2018».

Απόφαση Ε.Ε. αρ. 5-2017

You might be interested in …