Απόφαση Ε.Ε. αρ. 6-2022

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Προέλεγχος Απολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» Οικονομικού έτους 2021, Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 2021».

Δείτε την Απόφαση _Ε.Ε. αρ. 6-2022

You might be interested in …