Απόφαση Ε.Ε. αρ. 1-2021

Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης Διοικητικού Σ. Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» για το αντικείμενο:

«Κατάρτιση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» οικονομικού έτους 2021».

Δείτε την Απόφαση Ε.Ε. αρ. 1-2021

You might be interested in …